Jak v životě najít pravou a trvalou radost? Je plná radost dneska opravdu možná? Jak  rozlišit skutečně trvalé radosti od okamžitých a klamných potěšení? Těmto otázkám se věnuje třetí část duchovní přípravy na CSM.


 

 

Téma: Plody Ducha svatého a radost

 

ÚVOD

Člověk, který přijal Ducha svatého, modlí se k Němu, počítá s Ním ve svém životě a nechává se jím vést, může zůstávat slabý a nedokonalý. Ale i tato slabost jej přibližuje k Bohu a činí jej na Bohu v tom nejlepším slova smyslu závislým. I přes tuto slabost se však přítomnost Ducha svatého projevuje. Znamením Jeho přítomnosti je tzv. ovoce Ducha svatého – láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a zdrženlivost.

 

 

MODLITBA

Přijď, světlo pravé.
Přijď, skryté tajemství.
Přijď, nevýslovné bohatství.
Přijď, blaženosti bez konce.
Přijď, světlo, jež neslábne.
Přijď, očekávání všech, kteří mají být spaseni.
Přijď, ty, jenž ze spánku budíš.
Přijď, moci, jež stále a znovu tvoříš a přetváříš.
Přijď, Neviditelný.

Přijď, ty, jenž stále nehybně dlíš a přece jsi v každém okamžiku v pohybu,
přijď k nám, přebývajícím zde na zemi.

Ty, jenž se vznášíš nad všemi nebesy.

Přijď, milované jméno, jež všude zní,
a přece je nám absolutně zapovězeno vyjádřit jeho bytí a poznat jeho podstatu.

Přijď, věčná radosti.
Přijď, roucho velkého krále, našeho Boha.
Přijď, ty, jenž toužíš po mé ubohé duši.
Přijď, ty, jenž jsi slunce... neboť, pohleď, jsem opuštěný.
Přijď, ty, jenž jsi mě ode všeho oddělil a nechal mě v tomto světě samotného.

Přijď, ty sám jsi se stal mojí touhou, zapálil jsi ve mě touhu po tobě,
po tobě, po zcela Nedosažitelném.

Přijď, můj dechu a můj živote.
Přijď, útěcho mé ubohé duše.
Přijď, moje radosti, moje slávo bez konce.


(Sv. Šimon, Nový teolog, 942-1022)

 

 

BIBLICKÝ TEXT

Gal 5, 22-23     

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.

 

 

TEXT PAPEŽE

Každý den přináší mnoho obyčejných radostí, které nám Pán nabízí: radost ze života, radost z krásy přírody, z dobře vykonané práce, ze služby, z upřímné a čisté lásky. Díváme-li se pozorně, existuje i mnoho jiných důvodů k radosti: krásné okamžiky v rodinném životě, sdílené přátelství, objev osobních schopností a dosažení dobrých výsledků, ocenění ze strany ostatních, možnost vyjádřit se a cítit se pochopeni, pocit, že jsme bližnímu užiteční. A pak je to i získávání nových znalostí prostřednictvím studia, objevování nových obzorů při cestách a setkáních, možnost plánovat budoucnost; ale také zážitek z četby literárního díla, z obdivu nějakého mistrovského uměleckého výtvoru, z poslechu a hraní hudby anebo ze zhlédnutí nějakého filmu – to vše v nás může vyvolat skutečnou a pravou radost.

 

Evangelia vypravují, že Marie z Magdaly a další ženy šly navštívit hrob, kam byl Ježíš uložen po své smrti, a dostávají od anděla převratnou zprávu o jeho zmrtvýchvstání. Rychle odešly od hrobu, jak poznamenává evangelista, „se strachem i s velkou radostí“ a běžely oznámit radostnou zprávu Ježíšovým učedníkům. Ježíš jim vyšel v ústrety a řekl: „Buďte zdrávy“ (Mt 28, 8-9). Nabízí se jim radost ze spásy: Kristus žije, je ten, kdo porazil zlo, hřích a smrt. On je jako zmrtvýchvstalý přítomný uprostřed nás až do konce světa (srov. Mt 28, 20). Zlo nemá v našem životě poslední slovo, ale víra v Krista Spasitele nám říká, že zvítězí Boží láska.

Tato hluboká radost je plodem Ducha Svatého, který z nás činí Boží děti, schopné prožívat a zakoušet jeho dobrotu a obracet se k němu oslovením „Abba“, Otče (srov. Řím 8, 15). Radost je znamením jeho přítomnosti a jeho působení v nás.

Poselství papeže Benedikta XVI. k XXVII. světovému dni mládeže, 2012

 

 

ZAMYŠLENÍ

Avšak denně se setkáváme i s mnoha těžkostmi a v srdci máme starosti o budoucnost, a to až do té míry, že se možná ptáme, zda plná a trvalá radost, po níž toužíme, není jen iluzí a útěkem od skutečnosti. Mnoho mladých se ptá: „Je plná radost dneska opravdu možná?“ A její hledání se ubírá různými cestami, z nichž některé se ukazují jako mylné či přinejmenším nebezpečné. Jak můžeme rozlišit skutečně trvalé radosti od okamžitých a klamných potěšení? Jak můžeme v životě najít pravou radost, která trvá a neopustí nás ani v těžkých chvílích? Zdrojem pravé radosti je Bůh.


(Benedikt XVI.)

 

 

PROSBY – inspirace k modlitbě

 

Bůh mnohokrát slíbil lidem, že je bude provázet. A jeho vtělený Syn se s láskou a porozuměním dívá na každého člověka. Proto se s důvěrou modleme za celý svět a volejme: Pane, smiluj se.

 

- Prosme Pána za všechny křesťany, za jejich víru, naději a lásku.

- Prosme i za ty, kdo žijí bez víry.

- Prosme za politiky a za všechny ty, kdo mají na starosti věci veřejné.

- Prosme za všechny, kdo se dostali do těžké životní situace, nevědí si rady a nenacházejí pomoc a podporu.

- Prosme za ty, kterým chybí rodinné zázemí, prosme za rozvedené manžele a opuštěné děti.

- Prosme o dary svatého Ducha, abychom žili z víry a aby se nám dařilo být věrohodnými svědky evangelia.

 

Pane, ty jsi nade všemi a působíš skrze všechny a ve všech: svou účinnou silou můžeš učinit všechno, mnohem víc než oč prosíme nebo čemu rozumíme. Tobě buď sláva nyní i na věky věků. Amen.

 

 

KONKRÉTNÍ SKUTEK

  • pro jednotlivce

Ovoce Ducha je: láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Vyber si jeden z vyjmenovaných plodů a zkus jej dnes uplatnit ve vztahu k nějakému konkrétnímu člověku.

 

  • pro společenství

Vytipujte si místo, kde byste svou přítomností a uspořádáním mše svaté udělali místním obzvlášť radost (domov důchodců, léčebna dlouhodobě nemocných nebo podobné zařízení).

 

 

AKTIVITA

Vymyslet a udělat radost letošním biřmovancům – vyrobit pro ně drobné dárky.

V případě, že biřmování ve vaší farnosti nebude, i přesto vyrobte drobné dárky a rozdejte je třeba starým nebo nemocným lidem ve farnosti nebo okolí.

 

 

K rozjímání: Flp 4, 4; Lk 1, 28; Lk 2, 11; Lk 19, 5-6; J 15, 9.11; Mt 13, 44; Jer 15, 16; Ž 118, 24; Mt 25, 21

Ke studiu: KKC  1832, YouCat 311