IV. celostátní fórum mládeže Žďár nad Sázavou, 23. – 26. 2. 2012


Závěry z fóra ke stažení: CFM-12_zavery_final.pdf

Inspirace pro mladé ke stažení: CFM-12_inspirace_pro_mladez_final.pdf

Fotografie z fóra najdete tady.


Témata fór mládeže 2011- 2012

- svátost biřmování v životě mladých lidí

- volná diskuse a témata vzešlá z volné diskuze

1) Co je to fórum mládeže?

Fórum mládeže je diskusní setkání zástupců mladých věřících lidí s biskupy.

Mladí lidé mají na fóru zakusit atmosféru svobody a naslouchání a hmatatelně zažít lásku, která je darem Ducha svatého a spojuje v církvi nejrůznější rozdíly. Jen v jejím světle lze nalézat skutečnou pravdu. Tak se fórum stane místem setkání v církvi a setkáním církve – s Kristem, který jediný je Cesta, Pravda a Život. Pokud tomu tak bude, jistě každý odjede obnoven ve svém úsilí o život podle evangelia.

2) Kdo se fóra účastní

Celostátního fóra mládeže se zúčastní asi 100 delegátů ve věku od 18 do 30 let. Jsou to lidé, kteří se aktivně zapojují do práce s mládeží v nejrůznějších iniciativách katolické církve. Zastupují jak práci na úrovni diecézí, tak i mnoho dalších iniciativ pro mládež pod vedením hnutí, řeholí, nových komunit, občanských sdružení a vysokoškolské pastorace. Vybírají je zodpovědní za pastoraci mládeže v jednotlivých oblastech.

Důležitými účastníky fór mládeže jsou biskupové. Přicházejí s  mladými lidmi rozmlouvat, sdělit jim své myšlenky a hlavně jim naslouchat. Fórum mládeže je tedy i příležitost k rozhovorům a ke vzájemnému obdarování. Během fóra mají biskupové a pozorovatelé možnost hlouběji poznat myšlení a postoje mladých lidí. Příspěvky delegátů budou jistě inspirací i novým podnětem do života církve.

3) Kdo se může účastnit fóra jako pozorovatel

Jako pozorovatelé se fóra mohou zúčastnit členové Sekce pro mládež ČBK a zájemci z řad zodpovědných za řehole, hnutí, komunity, občanská sdružení, vysokoškolskou pastoraci, také zástupci teologických fakult a pastorace v diecézích.

Pozorovatel nemá právo vstupovat do debat.

4) Jaký je program fóra

Těžištěm fóra jsou rozhovory mladých lidí ve skupinkách na vybraná témata, která se úzce dotýkají církve, společnosti a i jich samotných, a rozhovory s biskupy. Pléna slouží k shrnutí pohledů mládeže a biskupů.

5) Kdo fóra připravuje a moderuje

Fóra konající se na diecézní úrovni připravují Diecézní centra pro mládež.

Celostátní fórum připravuje Sekce pro mládež ČBK.

6) Kdo připravuje závěry fóra?

Závěry připravuje skupina mladých účastníků se členy tiskového týmu.

7) K čemu závěry fóra slouží?

Závěry fóra jsou především inspirací pro biskupy. Dále také poslouží všem, kteří se podílí na pastoraci, zvláště pak na pastoraci mládeže.

8) Kdy se konala předcházející celostátní fóra mládeže?

Tento typ setkání je spojen s konáním celostátních setkání mládeže.

I. celostátní fórum – Svatá Hora, 1999

II. celostátní fórum – Žďár nad Sázavou, 2002

III. celostátní fórum – Tábor, 2007

9) Existují konkrétní výsledky minulých fór?

Fóra mládeže inspirovala například vznik časopisu IN! nebo proměnu www.signaly.cz.

Dále přispěla k rozšíření nabídky tzv. kurzů partnerství, které slouží k hlubšímu prožívání období známosti.

10) Co se očekává od účastníka?

Kvalitní příprava před fórem – rozhovory s mladými na daná témata.

Studium nabídnutých materiálů.

Schopnost kultivovaně přinášet pohledy mladých lidí, které zastupuje.

Otevřenost k jiným názorům.

Modlitba za působení Ducha svatého na setkání.

11) Diecézní fóra mládeže

V některých diecézích se před celostátním fórem konají diecézní fóra mládeže. Účastní se jich delegáti z řad mladých lidí, kteří jsou vybráni kaplany pro mládež a děkany (vikáři). Většinou je za každý děkanát (vikariát) jmenován jeden zástupce. Fóra se účastní také členové hnutí, řeholí, občanských sdružení a vysokoškolské pastorace, kteří působí v diecézi.

V olomoucké arcidiecézi se fórum konalo 4. – 6. března 2011. Závěry jsou zde:DFM_11_Zaverecne-poselstvi_v1.pdf

Dále se budou konat:

- Brno – 14. – 16.10.

- Hradec Králové – 18.-20.11.

12) Závěry fóra

Závěry fóra budou dodány po ukončení fóra.