Nech se vyburcovat projevem Jana Pavla II., který pronesl při své návštěvě v naší zemi. Přečti si poslední část duchovní přípravy na CSM.
"Žijete v situaci, která se v jistém smyslu podobá situaci prvních křesťanů. I když okolní svět evangelium neznal, oni neztráceli odvahu... Buďte i vy jako oni! Buďte církví, která předává dnešnímu světu radostné poselství evangelia... Církev vás potřebuje! ... Počítá s energií vašeho mládí, s vaší inteligencí a nadšením."


 

 

Téma: Evangelizace

 

ÚVOD

Misie (lat. missio = poslání) je podstatou církve a Ježíšovým úkolem pro všechny křesťany hlásat evangelium slovem i skutkem, aby se všichni lidé mohli svobodně rozhodnout pro Krista.

 

 

MODLITBA

Pane, ty jsi poslal učedníky do celého světa a ke všem národům, aby hlásali tvé evangelium. Pošli dělníky na svou žeň, aby tvou milost a lásku poznali všichni lidé. Dej nám všem odpovědnost za spásu světa, ať jej pomáháme proměňovat v tvé království.

 

 

BIBLICKÝ TEXT

Mt 28, 19

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého…

 

J 20, 21

Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“

 

 

TEXT PAPEŽE

Rád bych přidal několik slov o eucharistii. K růstu v křesťanském životě je nutné živit se pokrmem Kristova těla a jeho krve; jsme totiž pokřtěni a biřmováni vzhledem k eucharistii (srov. KKC, 1322; apoštolská exhortace Sacramentum caritatis, 17). Eucharistie, jako „pramen a vrchol“ života církve, se stává „ustavičnými Letnicemi“, neboť pokaždé, když slavíme mši svatou, přijímáme Ducha svatého, který nás hluboce sjednocuje s Kristem a v něm nás proměňuje. Milí mladí přátelé, pokud se budete často účastnit slavení eucharistie a pokud obětujete trochu ze svého času adoraci před Nejsvětější svátostí, pramenem lásky, jímž eucharistie je, získáte radostné odhodlání zasvětit svůj život následování evangelia. Současně zakusíte, že tam, kde se nám nedostává vlastních sil, nás Duch svatý sám proměňuje, naplňuje svou silou a činí z nás svědky zmrtvýchvstalého Krista, plné misijního zápalu.

Milí mladí přátelé, buďte svatí, buďte misionáři, neboť není možné oddělovat svatost od poslání (srov. Redemptoris missio, 90). Nebojte se stát svatými misionáři jako sv. František Xaverský, který při hlásání radostné zvěsti prošel celý Dálný východ a došel až na hranici svých sil, nebo jako svatá Terezie od Dítěte Ježíše, která byla misionářkou, byť nikdy neopustila Karmel: oba jsou „patrony misií.“ Buďte připraveni zcela nasadit svůj život proto, aby svět mohl být osvícen světlem Kristovy pravdy; aby na nenávist a neúctu k životu bylo odpovězeno láskou; aby byla hlásána naděje o zmrtvýchvstalém Kristu na každém místě na zemi.

Poselství Svatého otce Benedikta XVI. k XXIII. světovému dni mládeže, 2008

 

Žijete v situaci, která se v jistém smyslu podobá situaci prvních křesťanů. I když okolní svět evangelium neznal, oni neztráceli odvahu. Po přijetí Ducha svatého, semknutí bratrskou láskou kolem apoštolů, dokázali být novým kvasem, kterého tehdejší římská společnost na svém sklonku měla tolik zapotřebí. Spojeni touto láskou dokázali překonat všechny překážky.

Buďte i vy jako oni! Buďte církví, která předává dnešnímu světu radostné poselství evangelia. Sv. Vojtěch byl vášnivým služebníkem církve. Buďte jimi i vy! Církev vás potřebuje!

Po čtyřicetileté snaze ji umlčet ona u vás prožívá obdivuhodný vzestup, i když má své těžkosti. Počítá s energií vašeho mládí, s vaší inteligencí a nadšením.

Důvěřujte církvi, tak jako ona důvěřuje vám!

Z homilie bl. Jana Pavla II. při mši svaté pro mladé 26. dubna 1997 v Hradci Králové

 

Buďte tedy nadšenými misionáři nové evangelizace! Těm, kdo trpí, a těm, kdo hledají, přinášejte radost, kterou chce darovat Ježíš. Přinášejte ji do svých rodin, do svých škol a univerzit, na svá pracoviště a do skupin svých přátel, tam, kde žijete. Poznáte, že je nakažlivá. A dostanete stonásobek: radost ze spásy pro vás samotné a z toho, že uvidíte, jak Boží milosrdenství působí v srdcích. V den vašeho definitivního setkání s Pánem vám Ježíš bude moci říct: „Služebníku dobrý a věrný, pojď se radovat se svým pánem“ (Mt 25, 21).

Poselství papeže Benedikta XVI. k XXVII. světovému dni mládeže, 2012

 

 

ZAMYŠLENÍ

„Mladé lidi nelze chápat pouze jako předmět pastorační péče církve. Fakticky jsou a musí být povzbuzováni k tomu, aby se stali aktivními subjekty, činiteli evangelizace a tvůrci sociální obnovy. Církev má mnoho co říci mladým lidem a mladí lidé mají mnoho co říci církvi. Tento vzájemný dialog musí být velmi upřímný, jasný a odvážný; podporuje setkání generací a vzájemnou komunikaci mezi nimi a stává se pro církev i společnost zdrojem bohatství a mladosti“

(Jan Pavel II., Christifideles laici 46)

 

Šířím evangelium mezi ostatní lidi? Nestydím se za svou víru? Co mohu ještě pro šíření evangelia udělat já sám ve své farnosti, v děkanátu/vikariátu, diecézi?

 

 

PROSBY – inspirace k modlitbě

 

Přípravná modlitba k jubileu v roce 2013:

Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky.

 

KONKRÉTNÍ SKUTEK

  • pro jednotlivce

Udělej si rozpis, kolik času jaké aktivitě věnuješ. Snaž se omezit televizi a zbytečné surfování po internetu. Abych dovedl svědčit o své víře, je nutné se v ní vzdělávat. Co proto dělám? Vzdělávej se ve víře – přečti si nějakou knihu s duchovní tématikou.

 

  • pro společenství

Pozvat do farnosti (po předchozí domluvě s knězem) zajímavého hosta. Např. někoho, kdo byl na misiích – kněz, salesiánský dobrovolník, řeholník, …

 

AKTIVITA

 Modlitba misijního růžence


Podněty:


- Každý desátek symbolizuje jeden kontinent. Lze využít misijních barev pro jednotlivé kontinenty (zelená - Afrika, bílá - Evropa, žlutá - Asie, modrá - Austrálie a Oceánie, červená - Amerika).


- Uspořádejte setkání farního společenství, rodin či jednotlivců a modlete se misijní růženec na konkrétní úmysl (buď celý růženec, nebo zvolte úmysl pro každý desátek zvlášť). Doporučujeme misijní úmysly Svatého otce. Další úmysly mohou být: za misionáře, šíření víry ve všech částech světa, děkování a prosba za naši vlast, diecézi i konkrétní potřeby farnosti. Lidé mohou sami navrhovat úmysly jednotlivých desátků.


- Růženec může provázet i četba úryvků z Písma svatého, které obsahují misijní poslání – četbou veršů se prokládají jednotlivé desátky, po přečtení úryvku ponechte chvíli ticha k rozjímání. Návrh úryvků: „Jděte do celého světa…“ (Mt 28,19); povolání apoštolů – „Pojď za mnou…“ (Mt 4,19); ustanovení Eucharistie (Mk 14,22-24); „Cokoliv jste udělali jednomu z těchto…“ (Mt 25,40); Poslal je před sebou do všech měst a míst… (Lk 9,6); Kázání Petra o Letnicích (Sk 2,22-24) atd.

 

K rozjímání: Mt 24, 14; Mt 26, 13; MK 8, 35; Mk 13, 10; Mk 16, 15; Sk 5, 42; Sk 20, 24;

1 Kor 1, 17; 1 Kor 9, 16

Ke studiu: KKC 429, 849, 850, 927-929; YouCat 11, 123