Další téma z Duchovní přípravy na Žďár se věnuje svátosti biřmování a darům Ducha svatého. Text z promluvy Benedikta XVI. na vigilii v Sydney a další materiály můžeš použít při modlitbě ve společenství nebo ke své individuální přípravě na blížící se Letnice i na CSM ve Žďáru nad Sázavou.


 

TÉMA: Svátost biřmování a dary Ducha svatého

 

ÚVOD

Křesťan je biřmováním označen pečetí Ducha Svatého, která znamená, že naprosto patří Kristu, že je navždy k jeho službám a má příslib Božské ochrany. Svátost biřmování křesťana hlouběji vtahuje do Božího synovství, pevněji ho spojuje s Kristem, rozmnožuje dary Ducha svatého a poskytuje sílu šířit a bránit víru slovem i skutkem.

 

MODLITBA – o dary Ducha Svatého

Přijď  Duchu moudrosti a osvěť můj rozum, aby stále jasněji poznával Kristovo učení, zapal mé srdce, abych se stále radoval z jeho velikosti a krásy, posilni vůli mou, abych podle něho stále dokonaleji žil.

Přijď  Duchu rozumu a nauč mě veškeré pravdě, abych alespoň trochu pochopil jaká je šíře a výše nekonečné moudrosti a vědomosti Boží.

Přijď  Duchu rady a nauč mne v každé životní situaci se správně rozhodovat pro to, co je ke cti a slávě Boží a co prospěje ke spáse mé duše.

Přijď  Duchu síly a posilni mou statečnost a odvahu, abych se nebál překážek a s Tvou pomocí vykonal, co Bůh ode mne žádá.

Přijď  Duchu umění a nauč mne v každé životní situaci se správně rozeznat stupnici dober, abych pro dobra menší neodmítal stupnici dober vyšších, pro dobra hmotná dober duchovních.

Přijď  Duchu zbožnosti a prohlub ve mně synovskou důvěru v Boha, zdokonaluj ve mně můj pojem o modlitbě jako o rozmluvě s Bohem, abych se k Bohu obracel vždy rád, upřímně a s největší důvěrou.

Přijď Duchu bázně Boží a zbav mě všeho lichého strachu před pošetilými názory lidí, abych tím živěji pocítil strach před hříchem a před vším, co odvádí od lásky k Bohu.

 

 

BIBLICKÝ TEXT

Sk 2, 2-4

Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým.“

 

 

TEXT PAPEŽE

Zítra bude tento dar Ducha slavnostně udělen našim biřmovancům. Budu se modlit: „Daruj jim ducha moudrosti a rozumu, ducha rady a síly, ducha umění a zbožnosti a naplň je duchem bázně Boží“. Tyto dary Ducha, z nichž každý, jak nám připomíná sv. František Saleský, je způsobem účasti na jediné lásce Boží, nejsou ani odměnou, ani vyznamenáním; jsou jednoduše darovány (srov. 1 Kor 12,11). Od příjemce vyžadují jen jedinou odpověď: „Přijímám!“ Vnímáme tady hluboké tajemství, kterým je křesťanská existence. Naše víra není tvořena v první řadě tím, co konáme, ale tím, co dostáváme.

Dary Ducha, který v nás působí, vtiskují našemu svědectví směr a dávají tvar. Dary Ducha směřují svou přirozeností k jednotě, dary Ducha nás ještě těsněji spojují s celkem Kristova těla (srov. Lumen gentium, 11) a dávají nám větší schopnost budovat církev a sloužit tak světu (srov. Ef 4,13). Volají nás k činné a radostné účasti na životě církve: ve farnostech a v církevních hnutích, v hodinách náboženství ve škole, v univerzitních kaplích a v ostatních katolických organizacích. Ano, církev má růst v jednotě, má sílit ve svatosti, omlazovat se a neustále se obnovovat (srov. Lumen gentium, 4). Ale podle jakých kritérií? Podle těch od Ducha Svatého! Obraťte se k němu, drazí mladí, a odhalíte pravý smysl obnovy.

Z promluv Benedikta XVI. během vigilie a závěrečné mše svaté na Světovém dnu mládeže v Sydney 19. – 20. července 2008

 

Ale – řeknete mi – jak se můžeme nechat obnovit Duchem svatým a růst v duchovním životě? Odpověď znáte: je to možné skrze svátosti, protože víra se v nás rodí a sílí díky svátostem, především svátostem křesťanské iniciace, jimiž jsou křest, biřmování a eucharistie, které jsou neoddělitelné jedna od druhé a navzájem se doplňují (srov. Katechismus katolické církve, 1285). Tato pravda o třech svátostech, které stojí na počátku našeho křesťanského bytí, je možná v životě nemála křesťanů opomíjena, takže pro ně tyto svátosti představují často jen bohoslužebné úkony, které se udály někdy v minulosti a které nemají žádný vliv na současnost, jako by šlo o kořeny bez životodárné mízy. Stává se, že řada mladých lidí se přijetím svátosti biřmování vzdává života z víry. A jsou i takoví, kteří ani tuto svátost nepřijmou. A zatím právě skrze svátosti křtu, biřmování a pak, ve spojení s nimi, skrze eucharistii z nás Duch svatý vytváří děti Otce, sourozence Ježíše a členy jeho církve, kteří jsou schopni v pravdě vydávat svědectví evangeliu a okoušet radost plynoucí z víry.

Pouvažujte nad tím, co vám nyní píšu. Dnes je zvláště důležité, aby svátost biřmování byla znovu objevena a aby byla znovu nalezena její hodnota pro duchovní růst. Kdo přijal svátosti křtu a biřmování, ať nezapomíná na to, že se stal „chrámem Ducha“: Bůh v něm přebývá. Ať si je toho stále velmi dobře vědom a usiluje o to, aby poklad, který je v něm ukrytý, nesl plody svatosti. Kdo je pokřtěný, ale dosud nepřijal svátost biřmování, ať se připraví k jejímu přijetí s vědomím, že se tak stane „dospělým“ křesťanem, neboť biřmování zdokonaluje milost křtu (srov. KKC, 1302-1304).

Biřmování uděluje zvláštní sílu k tomu, abychom celým svým životem mohli vydávat svědectví o Bohu a oslavovat ho (srov. Ř 12,1); niterně si tak uvědomujeme, že patříme k církvi, „Tělu Kristovu“, jehož je každý z nás živým údem, ve vzájemném vztahu jedni k druhým (srov. 1Kor, 12,12-25). Každý pokřtěný, který se nechá vést Duchem, může svým jedinečným způsobem přispět k budování církve díky charismatů, která udílí Duch, neboť „každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu“ (1Kor 12,7). Když jedná Duch svatý, přináší do duše věřícího své plody, jimiž jsou „láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání“ (Gal 5,22). Srdečně zvu ty z vás, kteří jste ještě nepřijali svátost biřmování, abyste se v přípravě na její přijetí obrátili o pomoc na své kněze. Jde o zvláštní příležitost milosti, kterou vám Pán nabízí: nenechte si ji ujít!

Poselství Svatého otce Benedikta XVI. k XXIII. světovému dni mládeže 2008

 

 

ZAMYŠLENÍ

Ježíš má plnost darů Ducha svatého a chce je rozdávat i své církvi, každému z nás. Co znamenají dary Ducha svatého pro nás?

Dar moudrosti pomáhá člověku chápat události, vidět a číst znamení doby v souvislosti s řádem stvoření a ve vztahu k Bohu. Člověk obdařený darem moudrosti nepodléhá chaosu a nepokoji, je zakotvený v Boží prozřetelnosti a důvěře k Němu a tyto své postoje dokáže předávat druhým.

Dar rozumu nesouvisí s vysokým IQ. Jde o to, že skrze rozum docházíme k hlubšímu poznání pravd víry a Boha samotného. A tak ten, kdo je obdarován tímto darem, chápe rozumem správně Boží slovo a učení církve, toto poznání vnímá v širších souvislostech a dokáže to předat druhým tak, že jim tím usnadní cestu k Bohu.

Dar rady – skrze něj nám pomáhá Duch svatý, abychom se ve všech, zvláště obtížných životních situacích, správně rozhodovali. Je také velmi užitečný pro lidi, kteří pomáhají druhým na cestě k Bohu. Často k nim mohou přicházet lidé v různých, často v až lidskýma očima viděno neřešitelných situacích, lidé hledající pomoc, radu, řešení. Dar rady se projevuje tak, že jím obdarovaný člověk řekne v pravý čas pravé slovo útěchy, povzbuzení a rady. A někdy sám  žasne nad tím, co právě řekl. To slovo však vnese do temnoty světlo, ukáže směr, kudy vede cesta ven. To sám Duch svatý skrze něj promluvil slovo života.

Dar síly (také bohatýrské síly) je darem, který uschopňuje člověka přes všechny překážky vykonat to, co Bůh po něm žádá. Také uschopňuje člověka unést tíhu námahy a někdy i velkého utrpení – a to nemusí být přímo např. mučednictví, ale může se jednat i o vnitřní utrpení. Obstát v těžkých životních zkouškách bez reptání a přitom ostatním rozdávat naději.

Dar umění umožní člověku vyjádřit svou lásku k Bohu způsobem, který je plný fantazie, tvořivosti a krásy. Milost předpokládá přirozenost a Duch svatý staví na schopnostech, které daný člověk už má. On je však promění, naplní, zdokonalí… Může to být v oblasti výtvarné, hudební, dramatické, může se jednat např. o aranžování květin v kostele atp. Tato krása vytvořená Bohem skrze člověka pak oslovuje druhé lidi a přivádí je k Němu.

Dar zbožnosti prostoupí celý život člověka Boží přítomností. Takový člověk žije trvale pod Božím láskyplným pohledem a s očima víry upřenýma na Něj. Takový člověk je pokorný a radostný. Jeho zbožnost neprovokuje, ale přitahuje. Všechno, co takový člověk žije a co dělá, podřizuje a odevzdává Bohu – všechno činí ve vztahu k Němu. Má vztah dětské, bezmezné důvěry ke svému milujícímu a milovanému Otci.

Dar bázně Boží je postoj člověka, který ví, kdo je Bůh, a kdo je on sám ve smyslu Bůh – všemohoucí stvořitel a člověk – pouhý tvor, ale zároveň ví, že je tímto mocným Bohem nekonečně milován. Bázeň není totéž, co strach z Boha. Je to postoj lásky. Člověk nechce zarmoutit hříchem Boha, kterého tolik miluje, a proto žije v poslušnosti Jeho přikázáním a Jeho Slovu.

 

 

PROSBY - inspirace k modlitbě (dary Ducha svatého)

Žít v Duchu moudrosti

Bože, dej mi trochu svého Ducha moudrosti, abych rozpoznal, kde mám ustoupit a kde mám plnit svůj úkol.


Žít v Duchu rozumu
Bože, dej mi trochu svého Ducha rozumu, abych poznal, co ode mne chceš a kdo to se mnou myslí dobře.


Žít v Duchu rady
Bože, dej mi trochu Ducha rady, abych pomáhal těm, kteří to potřebují a ptají se mne na radu.


Žít v Duchu síly
Bože, dej mi trochu Ducha síly, abych se odvážil - i proti názoru ostatních - stát při tobě.


Žít v Duchu umění
Bože, dej mi trochu Ducha vědění, abych se dobře učil a své znalosti abych používal pro radost a užitek ostatních.


Žít v Duchu zbožnosti
Bože, dej mi trochu Ducha zbožnosti, abych se modlil za druhé a ve všech věcech, i v těch nejmenších, ti důvěřoval.


Žít v Duchu bázně Boží
Bože, dej mi trochu Ducha bázně Boží, abych s tím, co jsi stvořil, i když se to zdá zlé, zacházel dobře a abych nic lehkomyslně neničil.

 

 

KONKRÉTNÍ SKUTEK

  • pro jednotlivce

Poděkuj za dar biřmování a znovu si uvědom, co tento dar ve tvém životě znamená. Inspirovat se můžeš např. touto modlitbou vděčnosti:  Pane, náš Bože, darovals mi ve svátosti biřmování Ducha Svatého, který mě posvěcuje a sjednocuje s Kristem. Mám být před světem svědkem Kristovy radostné zvěsti, jeho lásky, jeho smrti a vzkříšení. Pomáhej mi, abych byl živým údem církve, abych tě v ní oslavoval skrze Krista v Duchu Svatém. Pomáhej mi vedením Ducha Svatého, abych sloužil všem lidem, jak to činil Ježíš Kristus.

 

Jestliže jsi ještě svátost biřmování nepřijal, modli se za dary Ducha svatého a pečlivě se na přijetí této svátosti připravuj.

 

  • pro společenství

Nabídněte pomoc místnímu knězi – např. úklid kostela, výzdoba kostela na slavnost, lektoři, aktivita pro děti, apod.

 

 

AKTIVITA

Můžeme si zahrát hru. Na papír si napíše každý své jméno. Papír necháme kolovat a každý připíše, co si myslí, že má druhý za dar. Je to velmi důležité pomáhat si navzájem objevovat v sobě dary, které jsme od Boha dostali.

 

 

Ke studiu:

KKC svátost biřmování 1285-1321; dary Ducha svatého 1830-1831

YouCat svátost biřmování 203-207; Dary Ducha svatého 310