Přemýšlíš, co se opravdu skrývá pod pojmem Duch svatý? Tušíš, že se nejedná jen o nějakou duchovní energii... Ale co s tím dál? První téma z přípravy na CSM je zaměřeno právě na Ducha svatého a na praktické návody, jak ho můžeš vpustit do svého života. Inspiruj se úryvky z homilií bl. Jana Pavla II. a Benedikta XVI.


 

 

Téma: DUCH SVATÝ

 

ÚVOD

Duch svatý není neurčitá duchovní energie, projev božské moci, ale Boží osoba. Spolu s Otcem a Synem patří Duch svatý do společenství tří božských osob - Nejsvětější Trojice - trojjediného Boha.
Když sv. Augustin vysvětluje vztahy mezi osobami v této Trojici, říká o Duchu svatém: “Duch svatý je láska mezi Otcem a Synem”. Duch svatý je zároveň darem, poutem lásky i Láskou - Osobou. Je tím, kdo sjednocuje a vytváří společenství.

Tak jako se Bůh neuzavírá ve své lásce sám do sebe, ale touží zahrnout svou láskou každého člověka, tak si nenechává pro sebe ani Ducha svatého. Vylévá ho na nás, dává nám tento úžasný dar a v něm sám sebe.

 

MODLITBA - Vzývání Ducha svatého

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

 

BIBLICKÝ TEXT

Lk 3, 21-22

Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“

 

Lk 1, 35

Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.“

 

TEXT PAPEŽE

Proste Ducha svatého, aby se svojí přítomností projevil ve vašem životě. Mně samotnému byl zážitek působení Ducha svatého předán zvláštním způsobem mým otcem, když jsem byl zhruba ve vašich letech. Když jsem měl těžkosti, doporučoval mi, abych se modlil k Duchu svatému a tato rada mně ukazovala cestu, po které dodnes kráčím. Říkám vám to, protože jste mladí, jako jsem tehdy byl i já. A mluvím na základě mnohaleté zkušenosti, prožité i v těžkých dobách.

 

Vraťme se však do večeřadla. Ježíš dechl na apoštoly a řekl: „Přijměte Ducha svatého, komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ (Jan 20,21-23) Přeji si, milí chlapci a děvčata, aby zvláště tato slova zůstala ve vás, ve vaší mysli a ve vašem srdci. Duch svatý je darován jako zdroj síly, aby zvítězil nad hříchem. Jenom Bůh má moc odpouštět hříchy, protože jenom On vidí hluboko do lidského nitra a může plně posoudit jeho odpovědnost. Z psychologického hlediska hřích zůstává hlubokým tajemstvím, do kterého může vstoupit jenom Bůh svým mocným slovem: „odpouštějí se ti hříchy, je ti odpuštěno“ (srv. Mt 9,2.5, Mk 2,5.9, Lk 5,20.23).

Z homilie bl. Jana Pavla II. při mši svaté pro mladé
26. dubna 1997 v Hradci Králové

 

„Vzývejme Ducha Svatého: on je tvůrce Božích děl. Nechte se utvářet jeho dary. Tak jako církev putuje s celým lidstvem, tak jste také vy povoláni uplatňovat dary Ducha ve výšinách i nížinách každodenního života. Přičiňte se, aby vaše víra dozrála studiem, prací, při sportu, hudbou, uměním. Podpořte ji modlitbou a živte ji svátostmi, aby tak byla pramenem inspirace a pomocí pro ty, kteří jsou kolem vás. Život konec konců není pouhým hromaděním a je mnohem víc než dosažený úspěch. Opravdu žít znamená být proměněn zevnitř, být otevřen silou lásky Boží. Přijetím moci Ducha Svatého můžete i vy proměnit svoje rodiny, společenství i národy. Osvoboďte tyto dary! Učiňte, ať jste velcí díky moudrosti, rozumu, síle, umění a zbožnosti!“

Z promluvy Benedikta XVI. během vigilie 19. července 2008, Sydney

 

 

 

ZAMYŠLENÍ

Jaké místo má v mém životě Duch Svatý? Modlím se někdy k Duchu svatému? Co pro mě znamená?

 

KONKRÉTNÍ SKUTEK

Ø     pro jednotlivce

Dejme Duchu svatému prostor ve svém srdci a ve svém životě! Nechme ho jednat! K tomu můžeš použít jakoukoliv modlitbu k Duchu svatému nebo litanie k Duchu svatému.

 

Ø     pro společenství

Vykonejte pouť na nějaké poutní místo a předem si stanovte, za co budete danou pouť obětovat. Nezapomeňte se pomodlit desátek růžence – Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala.

 

AKTIVITA

Pokusit se výtvarně zpracovat, jak působí Duch svatý v mém životě – kresbou na čtvrtku, koláží z předem připravených obrázků z časopisů, powerpointovou prezentaci z fotografií a obrázků. Vyhledat vhodné citáty k danému tématu.

 

PROSBY – inspirace k modlitbě

 

Bratři a sestry, Duch svatý, který byl vylit do našich srdcí, nás volá, abychom slovy i skutky svědčili Kristovu evangeliu, s důvěrou prosme: Prosíme tě, vyslyš nás.

- Za církev, rozptýlenou po celé zemi, aby oživována Duchem rodila k Božskému životu množství synů a dcer a rostla v jednotě jediného těla, prosme:


- Za papeže, biskupy a všechny služebníky evangelia, aby se poslušni Ducha neúnavně oddali dílu evangelizace a všude tak mohlo vyklíčit semeno víry, prosme:


- Za naši církev v České republice, aby v poslušnosti Duchu svatému rostla v přilnutí ke Kristu Pánu a obnovovala svůj vlastní misionářský elán, prosme:


- Za všechny ty, kdo vládnou, aby byli v ryzosti svědomí a chování otevřeni podnětům Ducha, posilovali solidaritu mezi národy a rozvíjeli společné dobro, prosme:


- Za ty, kdo trpí, aby posíleni balzámem Ducha Utěšitele poznávali tajemství Kristova kříže a nacházeli radost v obětování života ve spojení s jeho obětí, prosme:


- Za nás a za všechny věřící v Krista, abychom se po příkladu Panny Marie nechali vnitřně vést Duchem svatým a tak se nejen nazývali, ale i skutečně byli křesťany, prosme:

Bože, náš Otče, přijmi snažnou prosbu této své rodiny a dej, aby naplněna posilou Ducha svatého kráčela radostně ve víře a naději po cestách evangelijní lásky. Skrze Krista našeho Pána.

 

K rozjímání: Mk 13, 11; Lk 12, 12; J 14, 26; Sk 19, 2; Gn 1, 2; 1 Kor 3, 16; 1 Pt 4,14

 

Ke studiu: KKC 687-747, YouCat 113-120