V neděli 26. 2. 2012 bylo ve Žďáře nad Sázavou slavnostně zakončeno 4. celostátní fórum mládeže. Mládež při něm měla možnost vyjádřit svá přání ve vztahu ke katolické církvi, ale také nabídnout jí své schopnosti.


Hlavním tématem letošního diskusního setkání zástupců mládeže s jejich biskupy byla svátost biřmování, které byl věnován druhý den jednání. S krátkou úvahou nad tím, jak žít ze svátosti biřmování, v sobotu 25. 2. k mladým lidem promluvil Mons. Pavel Posád, jenž zdůraznil potřebu znovu objevit skutečnou hodnotu biřmování pro duchovní růst mladého člověka. Během diskusních skupinek projevili mladí lidé touhu po vyváženosti duchovního, intelektuálního a praktického rozměru přípravy na přijetí této svátosti. Zdůraznili také, že je potřeba, aby se na formaci biřmovanců vedle zasvěcených osob podíleli rovněž dobře připravení laici.

Setkání vyvrcholilo v neděli 26. 2. 2012 slavnostní mší svatou, které v chrámu Nanebevzetí Panny Marie předsedal kardinál Dominik Duka. Po mši svaté byly veřejně prezentovány závěry fóra, založené na podnětech vzešlých z diskuzí a určené především biskupům, kněžím a zasvěceným osobám. Mladí lidé v nich vyjádřili přání nabídnout své schopnosti církvi a aktivně se zapojovat do jejího života. Mládež si je vědoma své spoluzodpovědnosti za církev a touží po větší důvěře ze strany kněží a po kvalitnější formaci. Za velmi důležitou považuje také evangelizaci, a to především příkladem svého vlastního života.

Z iniciativy mladých delegátů vznikl také dokument Inspirace pro mladé aneb co bychom mohli dělat lépe…, adresovaný mladým lidem samotným.

Fórum je součástí příprav na 5. celostátní setkání mládeže, které se uskuteční 14. – 19. 8. 2012 ve Žďáře nad Sázavou.

Závěry a inspirace pro mladé v plném znění najdete tady:

CFM_zavery.pdf

CFM_inspirace_pro_mladez.pdf

                                                                                                  Autor: Lenka Češková 

                                                                                                  Foto: Jakub Kulaviak